Algemene voorwaarden 

                                         

                                         

Algemene voorwaarden Lieve Lust- Zorg voor seksuele gezondheid

23 februari 2024

 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
* Lieve Lust: De professional welke onder de naam van Lieve Lust- Zorg voor seksuele gezondheid opereert.
* De cliënt: De rechtspersoon die de opdracht verstrekt/ die de hulpvraag stelt.
* De (behandel)overeenkomst: de afspraken tussen de cliënt en Lieve Lust.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere (behandel)overeenkomst tussen Lieve Lust en de cliënt waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lieve Lust, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes
1. De door Lieve Lust gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Lieve Lust is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De cliënt heeft 14 dagen bedenktijd. Dit wil zeggen dat de cliënt een getekende opdrachtbevestiging (offerte of behandelovereenkomst) binnen 14 dagen, zonder extra kosten, kan intrekken.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Lieve Lust en/of haar associate(s) beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Opdrachten en annulering
1A. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.

1B. Een counselingstraject start zodra de behandelovereenkomst is ondertekend.
2A. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen vijf werkdagen voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de reeds gemaakte kosten en voorbereidingstijd in rekening gebracht.
2B. Indien een consult binnen 24 uur voor aanvang van het consult wordt afgezegd, of in het geval van no show van de cliënt, wordt 80% van de consultprijs alsnog in rekening gebracht.

 

Artikel 5. Uitvoering van een (behandel)overeenkomst
1. Lieve Lust zal de (behandel)overeenkomst conform de richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) en naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lieve Lust aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de (behandel)overeenkomst tijdig aan Lieve Lust worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de (behandel)overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lieve Lust zijn verstrekt, heeft Lieve Lust het recht de uitvoering van de (behandel)overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lieve Lust is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De (behandel)overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de (behandel)overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de (behandel)overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de (behandel)overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lieve Lust zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de (behandel)overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Lieve Lust de cliënt hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Lieve Lust daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Lieve Lust geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun (behandel)overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht/counseling zal door Lieve Lust niet zonder toestemming van de cliënt extern gerefereerd worden.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Lieve Lust zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Lieve Lust verstrekte stukken, zoals oefeningen, video- en audiobestanden, verslagen, presentaties, dia’s, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Lieve Lust worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Lieve Lust behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Lieve Lust op de cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
* indien na het sluiten van de (behandel)overeenkomst aan Lieve Lust ter kennis gekomen omstandigheden cliënt goede grond geven te vrezen dat de cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* indien Lieve Lust de cliënt bij het sluiten van de (behandel)overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Lieve Lust bevoegd de verdere uitvoering van de (behandel)overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de (behandel)overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt schriftelijk te worden gemeld aan Lieve Lust.
2. Lieve Lust zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen, met vermelding van de contactpersoon. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
3. Indien een klacht gegrond is zal Lieve Lust de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Lieve Lust slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
5. In geval van geschillen kan de klager zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NVVS (www.nvvs.info/contact/klacht-indienen). Lieve Lust onderwerpt zich aan hun klachtenprocedure.

 

Artikel 13. Honorarium
1A. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel.
1B. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Lieve Lust, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. Seksuologische counseling is vrijgesteld van BTW.
5. De verschuldigde kosten zullen in overleg, in één keer totaal, of per maand in rekening worden gebracht.
6. Indien Lieve Lust met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Lieve Lust desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Lieve Lust mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

 

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door cliënt aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de vorderingen van Lieve Lust en de verplichtingen van de cliënt jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de cliënt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door Lieve Lust, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

 

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.
2. Indien Lieve Lust aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Indien Lieve Lust aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Lieve Lust is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lieve Lust – of haar ondergeschikten.
4. Lieve Lust is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lieve Lust geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lieve Lust niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lieve Lust worden daaronder begrepen.
2. Lieve Lust heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lieve Lust haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Lieve Lust opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lieve Lust niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de (behandel)overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Lieve Lust bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18. Verwerken van gegevens.
1. Lieve Lust, verantwoordelijke in de zin van de Wbp, is verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het (digitaal) verwerken van de persoonsgegevens, welke worden verzameld in het kader van de in deze algemene voorwaarden bedoelde dienstverlening, althans het onder haar rechtstreeks gezag onderworpen te laten verwerken en ziet erop toe dat eventuele bewerkers de geldende wet- en regelgeving naleven.
2. Lieve Lust verstrekt uitsluitend gegevens aan relevante professionals, uitsluitend in het kader van het uitvoeren van een opdracht. Het voorgaande laat onverlet dat gegevens soms wel herleidbaar zijn tot een individuele persoon door raadpleging van openbare registers en Social Media.

Artikel 19. Klachten en Geschillenbeslechting
1. Lieve Lust en cliënt komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtenregeling van de NVVS.
3. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, worden geschillen uit hoofde van deze (behandel)overeenkomst, of van nadere overeenkomsten daarvan, of daaruit voort­vloeiende rechtsverhoudingen, in eerste aanleg, bij uitsluiting van anderen aan de rechtbank voorgelegd.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze (behandel)overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.

 

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Lieve Lust-Zorg voor seksuele gezondheid. Jan Steenstraat 13, 7442 KD Nijverdal. KvK 71502165

 

 

Contact


Lieve Lust- Zorg voor seksuele gezondheid


Marlise Aarts

Consulent seksuele gezondheid & seksueel welzijn